Skip to main content
Преобразуване на търговско дружество

Преобразуване на търговско дружество

С развитието на търговското дружество често се налага да се извършат промени в неговата организация. Тези промени почти винаги са свързани с реализирането на правни действия, изискващи експертни познания и опит в областта, които да гарантират извършването им в съответствие с нормативните изисквания и спазвайки най-добрия интерес на търговеца.

Какво представлява преобразуването на търговско дружество и какво съдействие е най-добре да ползвате при възникване на необходимост от прилагане на този тип реорганизация на бизнеса разглеждаме в следващите редове.

Как може да се преобразува търговско дружество

Според българското законодателство, едно търговско дружество може да се преобразува по няколко начина – чрез промяна на вида на дружеството (т. нар. промяна на правната форма), чрез отделяне на еднолично образувание или чрез разделяне, сливане, отделяне или вливане, споделят от SofLaw.bg. Последните четири примера всъщност се касаят до известни промени в концентрацията на капитала, които настъпват при следната практическа реорганизация:

  • На мястото на две или повече дружества се създава едно; или
  • На мястото на едно се образуват две или повече дружества.

Въведени са и възможности за отделяне и разделяне така че имуществото да премине върху съществуващи дружества, а също така и придобиване при което част от приемащите дружества са съществуващи, а други са новоучредени.

Тези промени може да доведат до прекратяване на част от участващите в процеса на преобразуване юридически лица без ликвидиране на дейността им заедно с учредяването на други нови дружества. Реализира се правоприемство на имущество така че цялата му съвкупност или отделна негова част преминават непроменени в собствеността на друго дружество. Реализират се и членствени промени и възникване на нови членствени правоотношения.

Какъв юрист ви трябва при вливане, сливане, отделяне или разделяне

Независимо дали става въпрос за вливане, сливане, отделяне или разделяне на търговски дружества, най-добре е да се потърси съдействието на адвокат по търговско право, в частност такъв, който има дълбоки познания по дружествено право.

Ако за пръв път ви се налага да се ползвате от услугите на такъв адвокат, много е важно да подходите с внимание и да подберете специалист с опит. Независимо в коя част на страната се намирате, може да се ползвате от експертизата на адвокатите от SofLaw.bg, които се занимават основно с търговски въпроси.

Процедурите по преобразуване на търговско дружество са свързани с прилагането на специфични законови изисквания и влизане в сила на конкретни правила относно последиците.

Един специалист ще ви помогне да разберете какви са ограниченията и произтичащите от конкретната специфика потенциални правни рискове. Освен това ще ви помогне да достигнете до желаните правни последици при съблюдаване на най-добрия интерес на фирмата ви и ще се занимае с подготовката на всички необходими документи и завършването на процедурата по вливане, сливане, отделяне или разделяне на дружеството.